March 8, 2014

Khối tương tư, cứ đè nặng thân gầy

Khói tung bay mù mịt bóng người. Khối tương tư, cứ đè nặng thân gầy. Giặc xây thành xương máu đùng quanh. Quanh co con nước lớn \"BNJZPX1592JJIWGK7815\"
Related Posts with Thumbnails
Related Posts with Thumbnails